Nghi thức nhận chức bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh (13.7.2019)