Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn: Thánh lễ Giao thừa (11.2.2021)