Nhà thờ Chí Hòa: Lễ cầu cho GM và LM qua đời (5.11.2014)