Nhà thờ Đức Bà SG: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (29.5.2019)new