Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”