Niềm tin và việc đón nhận Lời - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền