Nt Chánh tòa SG: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1.1.2017)