Phái đoàn Cao Đài chúc Xuân Đức TGM Tp.HCM

Tòa TGM (4.2.2015) - Nguồn: WGP