Phái đoàn Hà Tĩnh đến chào Đức Gm Louis Nguyễn Anh Tuấn