Philippines: Thánh lễ tại thánh đường Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Manila (16.1.2015)new

Manila (16.1.2015) - Nguồn: CTV