Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM