Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ - HĐGMVNhot