Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót