Phỏng vấn Lm. Phương Đình Toại về đại dịch Covid-19 và cách ứng phó