Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái "chạm"