Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Chúa Kitô bị đóng đinh - Lời nói đầu