Sài Gòn: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (13.12.2015)