Sự đau khổ trên thánh giá mang lại ơn cứu độ - Đức TGM Giuse Nguyễn Năng