Sự hiện diện, lời cầu nguyện và nỗi thấu cảm - SNTM (31.5.2021)