Tâm tình của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng cuối Thánh lễ Tạ ơn (7.12.2019)