TGP Sài Gòn: Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót (28.4.2019)