Tha thứ: cách thể bày tỏ và nuôi dưỡng niềm hy vọng - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc