Thân xác con là đền thờ Chúa - Lm. Giuse Bùi Công Trác