Thân xác người nam và người nữ, tặng phẩm của tình yêu