Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)