Thánh lễ đưa chân cố Linh mục Gioan Bt Lê Đăng Niêm (1.5.2019)