Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi