Thánh lễ Tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà thánh tại Sài Gòn