Thánh Lễ tấn phong Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (4.8.2016)