Thánh lễ trực tuyến (25.5.2021)

Thánh lễ do Lm. Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự