Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 9 phó tế (19.6.2020)