Thánh lễ và nghi thức trao cờ, Thánh Giá Giới trẻ cho GP Hà Nội (28.11.2014)

TGM Phát Diệm (28.11.2014)