Thắp sáng giữa đêm đen - Bài giảng Thánh lễ (27.3.2020)