Theo Chúa trọn vẹn hay nửa vời? - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ