Thiện-ác và cuộc gặp gỡ Chúa - Lm. Giuse Trần Hoàng Quân