Thoát khỏi sự nô lệ của lòng căm thù - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc