Thử dò xét chính mình, sao không? - Lm. Giuse Trần Hoàng Quân