Tim, người chắp cánh ước mơ cho anh chị em KT

Chương trình của do NetViet Stories VTC10 sản xuất (27.3.2015)