Tòa TGM: Nghi thức tẩn liệm cha P.X Huỳnh Hữu Đặng (9.9.2016)