Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)