Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô