Trân trọng và đón nhận Thánh Giá của cuộc đời - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng