Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô