Triểm lãm Mỹ thuật "Máng cỏ nhân sinh"

Giáo xứ Đa Minh (Ba chuông)