Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói