Trùng tu Nhà thờ Đức Bà SG: Hiện trạng hai thánh giá (5/2021)