Trùng tu NT Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018