TTMV: Buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất (24.1.2108)