TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (26.6.2019)