TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)